Stredná odborná škola

technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote

poskytuje

 

  1. úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) v 4-ročných študijných odboroch,končiace maturitnou skúškou,
  2. stredné odborné vzdelanie (sekundárne) v 3-ročných učebných odboroch, končiace záverečnou skúškou a
  3. nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) v 2-ročnom učebnom odbore, končiace záverečnou skúškou.

Maturitné skúšky študenti konajú zo štyroch predmetov:

  • slovenského jazyka a literatúry (v triedach s vyuč. jazykom maďarským aj z maďarského jazyka a lit.),
  • cudzieho jazyka,
  • praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky.

Záverečná skúška sa koná z odborných predmetov a má tri časti: písomnú, praktickú a ústnu.