V rámci projektu Erasmus + vycestovalo v piatok 24. júna 2022 8 študentov SOŠTaAP Rimavská Sobota učebného odboru mäsiar-lahôdkar ( Oto Berky, Gergö Gríger, Kamil Horváth, Štefan Balog) a učebného odboru autoopravár (Štefan Szekeres,Vojtech Oláh ,Patrik Černák, Beáta Illéšová) na trojtýždňovú pracovnú stáž do hlavného mesta Českej republiky, Prahy. Pedagogický dozor vykonáva Ing. Ladislav Farkas. Žiaci sú ubytovaní v hoteli Comfort v Prahe. Skupine bola pridelená koordinátorka, ktorá sa stará o skupinu počas celého pobytu i o kultúrny program našich žiakov počas víkendov. Keď sa študenti ubytovali a trochu aklimatizovali v novom prostredí, cez víkend si pozreli pamätihodnosti Prahy, aj keď počasie im spočiatku veľmi neprialo. Veľkomesto študentov prekvapilo najmä množstvom ľudí a hustotou dopravy, ale svoje oči si popásli najmä na výkladoch nespočetného množstva obchodov. V neposlednom rade to boli samozrejmä aj historické pamiatky Prahy. Po víkendovom oddychu už žiaci nastúpili do práce v zmluvných firmách. Autoopravári musia do práce cestovať do Kladna. Pracovná doba sa im začína o 8.30 hod. Mäsiari pracujú v Prahe po dvojiciach už od 6.00 hod. Budeme naďalej sledovať, ako sa našim žiakom darí a čo všetko sa naučili a zažili.

ZH

 

 

V dňoch 20. – 21. júna 2022 absolvovalo 20 žiakov III.H triedy, učebného odboru mäsiar – lahôdkar, praktickú časť záverečnej skúšky. Žiaci si ráno vytiahli otázky, ktoré obsahovali praktické úlohy, ktoré mali žiaci v rámci skúšky vykonať. Úlohy obsahovali rôzne témy, napr. vykosťovanie mäsa, výrobu a tepelnú úpravu jaterníc, klobás, výrobu lahôdkarskych výrobkov, napr. šunku so zeleninou v aspiku, pečené plnené mäso, výrobu majonézy a tatárskej omáčky, plnený plátkový syr a pod. Na prácu žiakov dozerala odborná komisia v zložení: MVDr. Beata Hodulová, Miroslav Jánsky, Mgr. Renata Kňazíková, Ing. Milan Martinko a zástupca firmy Tauris, a.s. Štefan Móric. Žiaci pracovali v dvoch dielňach – mäsiarskej a lahôdkarskej. Po dokončení úlohy každý žiak musel popísať pri svojom výrobku postup pracovnej činnosti a pri lahôdkarskych výrobkoch aj suroviny a čas tepelnej úpravy výrobku. Najviac sa zapotili žiaci v lahôdkarskej dielni, pretože tu bolo teplo nielen z horúceho slnečného počasia, ale aj z elektrickej pece, kde sa piekli rôzne mäsiarske dobroty. Odborná komisia obodovala každý pracovný postup a každý výrobok a podľa toho ohodnotila žiakov. Niektorí to zvládli lepšie, iní horšie, ale dôležité je, že všetci praktickú časť úspešne urobili. V stredu 22. júna ich ešte čaká ústna časť a ak aj tú úspešne zvládnu, budú sa môcť na budúci týždeň doma pochváliť svojím výučným listom. Viacerí z nich už majú pripravené pracovné zmluvy, aby po skúškach nastúpili do práce vo firme Tauris, a.s. v Rimavskej Sobote.

Mgr. Z. Huszty

V termíne od 17.02.2022 do 13.04.2022 sa žiaci III.R a III.T zúčastnili základného kurzu vedenia obilných kombajnov v priestoroch dielní pod vedením p. MOV Š.Tótha. Účasť žiakov bola nasledovná: 11 žiakov z III.R.triedy a 3 žiaci z III.T. triedy. Skúšky boli vykonané dňa 27.06.2022  v prítomnosti skúšobného komisára  Ing. Jána Púpavu a jeho syna, ktorý je vedúcim školiteľského strediska v Lučenci. Skúšky absolvovali všetci žiaci úspešne. Osvedčenia budú vydané pre žiakov v priebehu mesiaca júl.

Štefan Tóth, MOV

    27. júna 2022 sa v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné vyraďovanie absolventov trojročných a dvojročných učebných odborov.  V tento deň sa so školou lúčili absolventi odborov: mäsiar-lahôdkar, cukrár, autoopravár, agromechanizátor, pomocné služby v autoservise a praktická žena. Za zvukov študentskej hymny Gaudeamus ovládla prítomných slávnostná atmosféra. Na úvod predniesla slávnostný príhovor riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová. V maďarskom jazyku sa žiakom prihovorila Ing. Andrea Kisantalová. Potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Jana Vargová a triedni učitelia jednotlivých tried odovzdali vo farebných obaloch s logom školy a fotkou školy výučné listy. Žiaci sa svojim učiteľom a majstrom odborného výcviku, za ich snahu vštepiť im vedomosti a zručnosti a vychovať z nich slušných dospelých ľudí, poďakovali kvetinovými darmi. Na záver sa jednotlivé triedy fotili so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami OV.

ZH

V stredu 15. júna 2022 na SOŠTaAP v Rim. Sobote zaznelo posledné zvonenie žiakom IV. RCD a II.D triedy, odborov: 

agromechatronik   

technika a prevádzka dopravy 

 mechanik elektrotechnik  

potravinárska výroba

Prevzatie maturitných vysvedčení a rozlúčka s nimi sa konala slávnostným spôsobom, zhromaždením v priestore školskej jedálne, za účasti pani riaditeľky, zástupcov školy, pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ako i rodičov žiakov. Slávnostný okamih umocňovali tóny študentskej hymny Gaudeamus.

Prítomným sa prihovorila triedna učiteľka PaedDr. J. Vargová a riaditeľka školy  Ing. D. Vašová. Zaželali maturantom mnoho ďalších úspechov, aby naďalej pokračovali v  štúdiu na vysokej škole vo zvolenom odbore, aby svoje poznatky a vedomosti získané na SOŠTaAP uplatnili v práci, ktorá im bude prinášať radosť  a potešenie. Žiaci sa rozlúčili so svojimi pedagógmi kytičkami kvetov a vrúcnymi slovami vďačnosti za vynaložené úsilie a  trpezlivosť pri ich výchove a vzdelávaní.

Na záver zaznel zvonec ako symbol posledného zvonenia maturantom, ktorí úspešne ukončili štúdium na našej škole v šk. roku 2021/2022. Nech im znie i naďalej a sprevádza ich kroky životom.

Mgr. A. Majerská, PhD.