18.novembra sa zvonček Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej preladil a chodbami školy zneli bubny. Do bubnovania sa zapojila celá škola a urobila tak už po druhýkrát. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela Slovenskom a Českom už po deviatykrát. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Bubnovačku“ rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko- nezisková organizácia, člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 22 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Prečo sa bubnuje v novembri? Práve november je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa a to je dôvod, prečo si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť. Zamestnanci a žiaci SOŠTaAP sa aktívne zapojili, na triednických hodinách nacvičili bubnovanie, vypočuli si podcasty k danej problematike, riešili testy, viedli so žiakmi diskusiu, ale hlavne hlasno bubnovali.

Mgr. K. Sroková