BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ, bol názov podujatia, ktorého cieľom bolo symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Toto podujatie sa uskutočnilo na celom Slovensku v piatok 19.11.2021. Tento dátum nebol náhodný. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!. Do tohtoročnej „bubnovačky“ sa prvýkrát zapojili aj žiaci a učitelia SOŠTAaP v Rimavskej Sobote. Na tretej vyučovacej hodine triedni učitelia so svojimi žiakmi diskutovali o právach dieťaťa, o ich ochrane na Slovensku a o príčinách a dôsledkoch týrania detí v rodinách. Štvrtú vyučovaciu hodinu sme všetci hlasno bubnovali. Za sprísnených opatrení vyšli žiaci do areálu školy a tak sa svojím hlasným bubnovaním pripojili ku všetkým ostatným ľuďom, ktorým táto problematika nie je ľahostajná. Bubnovalo sa aj v triedach a vo vestibule školy. Celkovo sa do bubnovania zapojilo viac ako 300 žiakov a učiteľov školy.