Je to už 21 rokov, čo sa vďaka iniciatíve Rady Európy v Štrasburgu začal každoročne 26. september oslavovať ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Európsky deň jazykov si pravidelne pripomíname aj na SOŠTaAP v Rim. Sobote. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Vyučujúce cudzích jazykov realizovali so žiakmi v rámci svojich hodín viaceré zaujímavé aktivity. Tento deň si žiaci vytvorili rôzne plagáty na rôzne témy: pozdravy, slovná zásoba podľa odborov. Zahrali sa viaceré hry napríklad: Do you speak English?- kde si zaujímavým spôsobom precvičili gramatiku či slovnú zásobu, viacjazyčná výzva - hlavolamy: (anglické, slovenské, maďarské), známe citáty z rôznych krajín a ich preklad do angličtiny. Aktivita _ Kde som? – podľa náhodných fotografií rozoznať, kde boli fotky nafotené. Aký to je jazyk? _žiaci mali zistiť z nahrávky o aký jazyk sa jedná a rozpoznať ho. Ďalej si vytvorili triedne tričko, diskutovali o význame učenia sa cudzích jazykov, pozreli si video spojené s touto tematikou. Aj takýmto spôsobom sa klasické hodiny aspoň na chvíľu premenili na zážitkové učenie.

Vyučujúce cudzích jazykov