Grantový program SPPoločne pre komunity je program Nadácie SPP, ktorej cieľom je podporiť aktivity organizácií, ktoré majú záujem zlepšiť kvalitu života na Slovensku. Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite. Z týchto dôvodov sa aj naša škola, SOŠTaAP v Rimavskej Sobote, zapojila do výzvy SPP a získala finančný príspevok na realizáciu nášho projektu Škola biodiverzity. Cieľom projektu bolo vybudovať školu biodiverzity so školským areálom plným rastlinnej a živočíšnej rozmanitosti s lepšou mikroklímou a zaujímavými vzdelávacími priestormi pre žiakov. Zámer projektu zapojiť do aktivít školskú a miestnu komunitu, a tým neformálne ovplyvniť povedomie širokej verejnosti, detí a žiakov, že rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme má pozitívne prínosy pre životné prostredie a ľudí, sa podarilo. Do realizácie aktivít sa zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov. Žiaci a pracovníci školy vysadili živý plot popri ceste, aby čiastočne odizolovali miestnu komunikáciu od priestorov školského areálu. S výsadbou živého plota sme pokračovali aj medzi parkoviskom a vyvýšenými záhonmi. Dosadili sme kríčky s drobným ovocím. Vo vstupnej časti areálu sme začali s výsadbou stromov, kríkov a rôznych rastliniek, aby sme vytvorili príjemné miesto pre oddych. Naše aktivity ešte nekončia. Do budúcnosti máme veľa plánov ako vybudovať zelené strechy, zachytávať a využívať dažďovú vodu. Na uskutočnenie našich plánov potrebujeme aj finančné prostriedky, a preto dúfame, že sa nám aj v ďalšom období podarí zapojiť sa do programov nadácií podporujúcich rozvoj mestského životného prostredia. Za použité financie ďakujeme Nadácii SPP.