V areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch sa 3. októbra konal druhý ročník Univerzitného dňa techniky. Na podujatí určenom pre žiakov stredných škôl a študentov SPU sa zúčastnilo 45 študentov SOŠTaAP z Rimavskej Soboty. Na Univerzitnom dni techniky svoju techniku prezentovalo aj niekoľko predajcov poľnohospodárskej techniky. Študenti mohli vidieť modernú ukážku automatických navigačných systémov traktora s autopilotom. Pod dohľadom obsluhy z danej firmy mohli študenti vyskúšať jazdy na týchto traktoroch.

 

Počas akcie sa prezentované tri fakulty SPU ktoré pripravili odborné ukážky: Technická fakulta • presné poľnohospodárstvo (variabilná aplikácia dusíka) • manažment zavlažovania Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva • Diaľkový prieskum zeme a fotogrametria pre potreby poľnohospodárov Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja • prehliadka bioplynovej stanice Podujatie otvoril dekan Technickej fakulty prof. Roman Gálik. Počas zahájenia povedal: „Na niektorých stredných školách vznikol nový profesijne orientovaný študijný program agromechatronik. Naša Technická fakulta reagovala na túto skutočnosť a pre najlepších absolventov tohto programu ponúkame vysokoškolské štúdium v študijnom programe agromechatronik“. Informoval aj o tom, že technická fakulta SPU ako jediná na Slovensku ponúka inžinierske študijné programy zamerané na problematiku poľnohospodárskej techniky.

Vašová.