Milí študenti, vážení rodičia a kolegovia!

Prinášam Vám niekoľko informácií, ktoré súvisia s platným prerušením vyučovania, ako tiež s usmerneniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k hodnoteniu žiakov v školskom roku 2019/2020.

 

• Prerušenie vyučovania naďalej trvá a vyučovanie prebieha v rámci možností domácou prípravou a dištančným spôsobom.

• Po pedagogickej rade oznamujem v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR predmety, ktoré sa nebudú v školskom roku 2019/2020 klasifikovať a budú hodnotené slovne: absolvoval/ neabsolvoval.

Zoznam tried a predmetov, ktoré nebudú klasifikované známkou:

  • o telesná a športová výchova– všetky triedy
  • o odborný výcvik, odborná prax, praktické cvičenia– všetky triedy
  • o odborné kreslenie- I.CSM, II.CS, II.D
  • o technické kreslenie – I.G, II.G, I.R,I.C,II.C,I.M,II.M
  • o meranie a diagnostika- III.D, IV.D
  • o časti strojov -II.D
  • o technické meranie- I.N, II.N
  • o meranie na elektrotechnických zariadeniach- IV.C

Pokiaľ máte otázky, riešite niečo s čím si neviete rady, sme tu pre Vás. Nebojte sa kontaktovať - či už triedneho učiteľa, učiteľa konkrétneho predmetu, MOV,zástupcu školy alebo riaditeľku školy.

Milí študenti, neberte túto situáciu na ľahkú váhu, uvedomte si, že teraz je čas ukázať, ako dokážete byť disciplinovaní, prekonajte sami seba a venujte čas aj samoštúdiu. Pred postupom do vyššieho ročníka môže byť nariadené preskúšanie u tých žiakov, ktorí neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Pokyny k MS a ZS budeme zverejňovať na EduPage, FB a www stránke školy, ihneď po oficiálnom zverejnení MŠVVaŠ SR (zatiaľ vieme len to, že budú).

• Karanténne centrum v ŠI je pripravené- zatiaľ je prázdne. Dôrazne vás žiadam, aby ste boli tolerantní, zodpovední, dodržiavali všetky pokyny hygienika a zdržiavali sa doma. Dúfam, že sa skoro uvidíme v plnom zdraví.

Ing.Dagmar Vašová