V stredu 15. júna 2022 na SOŠTaAP v Rim. Sobote zaznelo posledné zvonenie žiakom IV. RCD a II.D triedy, odborov: 

agromechatronik   

technika a prevádzka dopravy 

 mechanik elektrotechnik  

potravinárska výroba

Prevzatie maturitných vysvedčení a rozlúčka s nimi sa konala slávnostným spôsobom, zhromaždením v priestore školskej jedálne, za účasti pani riaditeľky, zástupcov školy, pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ako i rodičov žiakov. Slávnostný okamih umocňovali tóny študentskej hymny Gaudeamus.

Prítomným sa prihovorila triedna učiteľka PaedDr. J. Vargová a riaditeľka školy  Ing. D. Vašová. Zaželali maturantom mnoho ďalších úspechov, aby naďalej pokračovali v  štúdiu na vysokej škole vo zvolenom odbore, aby svoje poznatky a vedomosti získané na SOŠTaAP uplatnili v práci, ktorá im bude prinášať radosť  a potešenie. Žiaci sa rozlúčili so svojimi pedagógmi kytičkami kvetov a vrúcnymi slovami vďačnosti za vynaložené úsilie a  trpezlivosť pri ich výchove a vzdelávaní.

Na záver zaznel zvonec ako symbol posledného zvonenia maturantom, ktorí úspešne ukončili štúdium na našej škole v šk. roku 2021/2022. Nech im znie i naďalej a sprevádza ich kroky životom.

Mgr. A. Majerská, PhD.