Na SOŠTaAP sme nový školský rok 2023 - 2023 otvorili v provizorných podmienkach. Kvôli rozsiahlej rekonštrukcii, ktoré prebieha tak v exteriéri ako aj interiéri školy, nebolo možné  kvôli stiesneným podmienkam 4. septembra zhromaždiť všetkých žiakov školy  na jednom mieste, preto sa otvorenie nového školského roka konalo len pre žiakov prvých ročníkov. Vyššie ročníky nastúpili do školy až 5. septembra. 

   Nový školský rok 2023 -2024 otvorila slávnostným príhovorom k prvákom a ich rodičom riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová. Potom predstavila žiakom a rodičom členov vedenia školy, ako aj triednych učiteľov prváckych tried.. Po ukončení slávnostného otvorenia sa žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľmi do učební, kde dostali základné informácie k začiatku školského roka.