Odovzdávanie vedomostí už nie je a nesmie byť jediná úloha školy. Škola síce má v prvom rade vzdelávať a odovzdávať vedomosti, ale obzvlášť v súčasnej dobe je nesmierne dôležité podporovať celkový rozvoj dieťaťa. Veľkú úlohu tu zohráva aj prevencia. Žiaci I.S a II. S triedy SOŠTaAP sa 7. novembra zúčastnili besedy na tému alkohol a agresivita. Beseda prebiehala v priestoroch centra mládeže SPACE v Rim. Sobote a viedol ju zakladateľ A-klubu Gemer –klubu abstinentov. Odzneli veľmi silné autentické príbehy dvoch ľudí, ktorí sú v súčasnosti už úspešnými abstinujúcimi alkoholikmi. Súčasťou besedy boli aj odpovede na otázky: Čo je to závislosť? Aké sú strasti i slasti závislosti? Prečo nepiť energetické nápoje? Kedy sa stávam závislým? Aké sú postabstinenčné príznaky? Faktom však zostáva, že mladí ľudia začínajú s alkoholom v čoraz skoršom veku. Preto určite platí, že predchádzať je lepšie ako naprávať. Za sprostredkovanie besedy ďakujeme centru mládeže SPACE v Rim. Sobote.

Mgr. K. Sroková