27. júna 2022 sa v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné vyraďovanie absolventov trojročných a dvojročných učebných odborov.  V tento deň sa so školou lúčili absolventi odborov: mäsiar-lahôdkar, cukrár, autoopravár, agromechanizátor, pomocné služby v autoservise a praktická žena. Za zvukov študentskej hymny Gaudeamus ovládla prítomných slávnostná atmosféra. Na úvod predniesla slávnostný príhovor riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová. V maďarskom jazyku sa žiakom prihovorila Ing. Andrea Kisantalová. Potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Jana Vargová a triedni učitelia jednotlivých tried odovzdali vo farebných obaloch s logom školy a fotkou školy výučné listy. Žiaci sa svojim učiteľom a majstrom odborného výcviku, za ich snahu vštepiť im vedomosti a zručnosti a vychovať z nich slušných dospelých ľudí, poďakovali kvetinovými darmi. Na záver sa jednotlivé triedy fotili so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami OV.

ZH