V októbri tohto roka bola vydaná Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky a nebolo pre nás ani veľkým prekvapením, keď sa v nej objavilo aj meno našej pani riaditeľky Ing. Dagmar Vašovej. Ako riaditeľka školy sa podieľa na realizácii rôznych projektov, rozvoji odborného vzdelávania, tvorbe učebných osnov a vzdelávacích štandardov, tvorbe a návrhov normatívov pre študentov, tvorbe vyučovacích pomôcok, na materiálno-technickom zabezpečení školy atď. Odkedy je vo funkcii riaditeľky, dokázala úspešne vyriešiť množstvo problémov v súvislosti s financovaním a chodom školy , preto si myslíme, že jej meno sa v enyklopédii objavilo právom.

Pracovníci SOŠTaAP v Rim. Sobote