Každý rok spoločnosť Ineko realizuje prieskum úspešnosti stredných a základných škôl v rámci Slovenskej republiky. Samotný rebríček a finálne umiestnenie si môžeme pozrieť aj na ich webovej stránke skoly.ineko.sk. Samozrejme, umiestnenie školy môže byť dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka. A aké sú kritériá hodnotenia? Pri hodnotení SOŠ a gymnázií sa berie do úvahy externá časť a písomná forma internej časti maturít, ďalej mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Samozrejme, výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja v tomto rebríčku obsadila 11. miesto z celkového počtu 30 hodnotených SOŠ, v celoslovenskom meradle sa umiestnila na 107. mieste z 349 hodnotených škôl . Jej výsledné hodnotenie je 6.1, čo znamená škola s veľmi dobrými výsledkami. Najvyššie hodnotenie sme získali práve pri kritériu nezamestnanosť absolventov. Škola môže byť preto právom hrdá na fakt, že jej absolventi sa v živote nestratia a nemajú problém pri nájdení si zamestnania. Druhým najvyššie ohodnoteným kritériom boli mimoriadne výsledky. Tie škola zaiste dosahuje aj vďaka dobrému manažmentu školy a ochotným zamestnancom, ktorí sú schopní obetovať svoj voľný čas a pracovať aj nad rámec svojej pracovnej náplne. Škola a jej zamestnanci sa sústavne zapájajú do rôznych projektov, snažia sa reflektovať na nové výzvy a ponuky a touto cestou tak vytvárať pre študentov zaujímavé a podnetné prostredie.

  Mgr. Katarína Sroková

INEKO logo