SOŠTaAP je zapojená do projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“, kde jedna z úloh je aj zisťovanie spokojnosti a názorov komunity školy na jej chod.

V mesiacoch február a marec prebehlo dotazníkové zisťovanie spokojnosti zamerané na spokojnosť študentov, ktoré preukazuje do akej miery sú naplnené ciele a ich očakávania. Čo robíme správne a kde máme rezervy a priestor na zlepšenie. Pýtali sme sa našich žiakov na ich názory ohľadom práce učiteľ na jednotlivých predmetoch, majstrov na odbornom výcviku a praxi ako aj na prácu  triedneho učiteľa. Dotazník pokrýva aj dvojročné obdobie pandémie, preto sme sa pýtali aj na dištančné a prezenčné vyučovanie počas tohto obdobia. Dotazník obsahoval nasledovné otázky pre každý predmet vyučovaný v študijnom alebo učebnom odbore:

Triedny/a učiteľ/ka riešila problémy žiakov triedy počas distančného vzdelávania?

Triedny/a učiteľ/ka komunikoval/a s nami počas distančného vzdelávania?

Triedny/a učiteľ/ka rieši naše problémy počas prezenčného vzdelávania?

Som spokojný/ná s triednou učiteľkou?                                                                    

Učil/a učiteľ/ka cez ZOOM počas distančného vzdelávania?            

Posielal/a učiteľ/ka úlohy/učivo cez EduPage počas distančného vzdelávania?

Pravidelne hodnotil/a učiteľ/ka našu prácu počas distančného vzdelávania?                        

Odpísal/a nám učiteľ/ka (EduPage/messenger) počas distančného vzdelávania?

Dal/a učiteľ/ka šancu na opravu zadanej úlohy/testu?

Chodí vyučujúci/a včas na hodiny?

Informuje nás o hodnotení predmetu?

Máme možnosť opraviť si zlé známky?

Vysvetľuje učivo (na tabuli, prezentácia, atď.)?

Učivo si len odpisujeme bez vysvetľovania?

V závere dotazníka mali žiaci napísať, kto je ich obľúbený učiteľ a prečo, a ktorý učiteľ ich najviac ovplyvnil počas doterajšieho štúdia.

Výsledky spracovaných dotazníkov budú jedným z podkladov autoevalvácie školy. Celú prácu s vypisovaním dotazníkov žiakmi a pracné vyhodnotenie odpovedí vykonala  Mgr.  A. Lévay Marek.