Predmetové komisie v školskom roku 2020/2021

Prácu učiteľov budú koordinovať PK. Vedúci PK prerokujú na zasadnutiach predmetových komisií tematické výchovno-vzdelávacie plány pedagogických zamestnancov.

Na škole bude pracovať :

  • PK humanitných predmetov
  • PK cudzích jazykov
  • PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy
  • PK elektrotechnických predmetov
  • PK automobilovej a poľnohospodárskej techniky
  • PK ekonomických a potravinárskych predmetov

Zloženie PK:

PK humanitných predmetov

Mgr. Zdenek Huszty - vedúci predmetovej komisie

SJL, SLF, OBN

Členovia predmetovej komisie

PaedDr. Ľudmila Zaťková - SJL, SLF, KSJ

Mgr. Adriana Lévay Marek - MJL, OBN, ETV

PhDr. Ingrid Kováčová – DEJ, ETV , OBN

PaedDr.Ján Barto – SJL, ETV, OBN

Mgr. Štefan Szőke – DEJ, ETV, OBN

Mgr. Alena Majerská  PhD. - SJL, SLF

 

PK cudzích jazykov

MVDr. Beata Hodulová - vedúca predmetovej komisie

NEJ, KNJ

Členovia predmetovej komisie

Ing.Romana Vetráková – ANJ, KAJ, OJS

Mgr. Réka Mihályiová – ANJ, KAJ

Mgr. Alena Majerská  PhD. – NEJ, KNJ

Ing.Karolína Matzenauer – ANJ, KAJ

                         Mgr. Katarína Sroková – ANJ, KAJ

                 

PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy

Mgr. Réka Mihályiová - vedúca predmetovej komisie

MAT, CVM

Členovia predmetovej komisie

PaedDr.Ján Barto – TSV, MAT

Mgr. Štefan Szöke - TSV, FYZ

Mgr. Adrana Lévay Marek - INF

Ing. Juraj Kovács - FYZ

Ing. Ladislav Farkas – FYZ

                         Ing. Vojtech Bódi – INF                    

                         Mgr. Ondrej Hriň – INF 

                         Ing. Ivan Herčko – Fyz   

                         Mgr. Zlata Vinclavová – MAT, INF, CHE, BOC

PK elektrotechnických predmetov

Ing. Ladislav Farkasvedúci predmetovej komisie

OP elektro

Členovia predmetovej komisie

Ing. Vojtech Bódi – OP elektro

Bc. Vladimír Gubala - OVY

Bc. Jozef Imrecze - OVY

                        Ing. Roland Tamáš – OP elektro

                         Mgr. Ondrej Hriň – OP elektro, OVY

                         Ing. Daniel Rosiar

PK automobilovej a poľnohospodárskej techniky

Ing. Juraj Kovácsvedúci predmetovej komisie

OP poľnohosp. a automobilovej techniky

Členovia predmetovej komisie

                   Ing. Dagmar Vašová – OP poľn

                   Ing. Ľudovít Lipták – OP poľn. a dopr.

                   Ing. Ivan Vilhan – OP stroj.

                   Ing. Juraj Kovács – OP stroj.

                   Ing. Ladislav Farkas – AGM, TCK(IG)

                   Ing. Milan Martinko – OP str. a dopr.

                   Ing. Ivan Herčko – OP poľn. a dopr

                   Bc. Ľubomír Antal - OVY, PCV, PXA

                   Bc. Štefan Kožiak – OVY

                   Bc. Jozef Morong – OVY

                   Bc. Jozef Kruško – OVY

                   Štefan Tóth – OVY

                   Bc. Ján Kortiš – OVY

                   Bc. Vladimír Gubala – OVY

                  Martin Hrinko – OVY

                  Štefan Gombala – OVY

                  Ing. Miroslav Martiš – OP

 

PK ekonomických a potravinárskych predmetov

Ing. Žaneta Csobovávedúca predmetovej komisie

OP ekon.

Členovia predmetovej komisie

Ing. Andrea Kisantalová– OVY

Marta Ajnácsköiová – OVY

Ing. Zdena Bamburová - OVY

PhDr. Ingrid Kováčová – PVY,USP, OP PŽ

Miroslav Janský - OVY

MVDr.Beata Hodulová – BIN, MBI, ZIV, LDA, TEC

Bc. Kozák Milan – OVY

Barbora Kakuková - OVY

PaedDr. Barto – ODK, PCH

Ing. Milan Martinko – OP EKO

Mgr. Štefan Szőke – USP

Štefan Gombala - OVY

                       Bc. Perla Kisantalová – OVY

                       Bc. Emília Bálintová – OVY