Profil absolventa študijného odboru: 2982 L potravinárska výroba

zameranie:

  • 01 mäsová a údenárska výroba
  • 02 pekárenská a cukrárska výroba

Absolvent uvedeného študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v rôznych oblastiach potravinárskeho priemyslu, kontroly,hygieny a služieb súvisiacich s výživou a potravinárstvom, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to ako potravinársky technik, technológ vo výrobných prevádzkach, kvalitár, laborant, kontrolór akosti v podnikoch, v obchodných firmách v oblasti predaja potravinárskych výrobkov a stredný technicko-hospodársky pracovník v oblasti kontrolných metód, technického riadenia výroby alebo vo vysokokvalifikovaných robotníckych povolaniach v týchto výrobách.

Profil absolventa študijného odboru: 4512 L poľnohospodárstvo

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné pestovateľské a chovateľské práce pri príprave, technickom,technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení poľnohospodárskej výroby a služieb. Pozná aj základnú problematiku predaja a nákupu poľnohospodárskych produktov. Ovláda problematiku životného prostredia a ochrany prírody.