Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie- v slovenskom jazyku- ukončuje sa maturitnou skúškou. Absolvet dostáva maturitné vysvedčenie.

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení, využívajúcich moderné IKT.Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent štúdia získava široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti v procese riešenia problémov samostatne alebo v tíme.

Profil absolventa študijného odboru: 3765 M technika a prevádzka dopravy

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej, mestskej hromadnej doprave alebo diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, dopravných službách, autoopravárenstve, výrobe automobilov a obchodnej sieti, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa zasielateľskou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave.

Profil absolventa študijného odboru: 2697 K  mechanik elektrotechnik

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

 

Profil absoventa učebného odboru 4532 K agromechatronik

Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení.