Profil absolventa učebného odboru: 4572 F poľnohospodárska výroba

Absolventi skupiny učebného odboru poľnohospodárska výroba sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví poľnohospodárstva. Základné kľúčové kompetencie im umožnia prípravu na výkon jednoduchých činností vo výrobných podmienkach pôdohospodárskej praxe, čiastočne v nevýrobných odvetviach a vo sfére služieb na vidieku.

Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch pestovania rastlín, drevín a v chovoch hospodárskych zvierat a zveriny a pomocné služby v oblasti rozvoja vidieka a komunálnych služieb. Ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva a kovov. Majú pri práci na zreteli elementárne prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich využiť najmä pri ochrane zvierat a životného prostredia.