Dĺžka štúdia je štyri roky, vyučuje sa v slovenskom jazyku, ukončuje sa záverečnou skúškou. Absolvent získa dva výučné listy.  Absolvent učebného odboru cukrár pekár je pripravený na uplatnenie v cukrárskej a pekárskej výrobe. Vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v kolektíve a tiež samostatne podnikať. Absolvent pozná príslušné normy, platné pri výrobe a kontrole cukrárskych a pekárskych výrobkov, ovláda technologické postupy výroby, prácu s výpočtovou technikou a metódy plánovania a riadenia ekonomiky práce.

 Absolvent odboru cukrár pekár vyrába cukrárske výrobky podľa predpísanej receptúry a stanovenej technológie, používa cukrárske techniky pri výrobe ozdôb a zdobení cukrárskych výrobkov. Zhotovuje cukrárske polotovary, korpusy, hotové výrobky, zmrzliny, reštauračné múčniky, chlieb, pečivo a ďalšie pekárske výrobky podľa technologického postupu. Uplatňuje progresívne postupy pri výrobe cukrárskych a pekárskych výrobkov. Uplatňuje fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov, vie ich umelecky a esteticky dotvoriť. Ovláda kvasný proces a technológiu výrobných procesov v pekárstve, tvarovanie pekárskych výrobkov, prípravu náplní a chladenie pekárskych výrobkov. Kontroluje jednotlivé stupne výrobného procesu, vykonáva všetky hygienické a sanitačné opatrenia, nastavuje a obsluhuje stroje a zariadenia a vykonáva ich základnú údržbu. Obsluhuje, udržiava stroje a zariadenia používané v cukrárskej a pekárskej výrobe v súlade s predpísanými technologickými postupmi, pripravuje materiál, náradie, prístroje, stroje a zariadenia potrebné pre konkrétny technologický proces a vie ich hospodárne využívať. Vie prijímať, posudzovať a kvalitatívne hodnotiť suroviny pri výrobe cukrárskych a pekárskych výrobkov. Ovláda metódy senzorického hodnotenia cukrárskych a pekárskych výrobkov, vie posúdiť ich kvalitu a vykonať kontrolu kvality na každom stupni výroby.